Colofon

Service Management is een uitgave van VMN Media.

Adres 
VMN Media, Utrechtseweg 44, 3704HD Zeist
www.servicemanagement.nl

Klantenservice & abonnementenadministratie 
klantenservice@vmnmedia.nl
tel. 088-584 08 88

VMN media logo

Abonnementen

Service Management verschijnt acht keer per jaar. Vier keer digitaal en vier keer in print. Jaarabonnement €150,00. Studenten betalen €95,00. Verzending naar het buitenland per jaar €29,50 (EU) of €41,50 (niet-EU). Prijzen zijn exclusief btw. Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op www.vmnmedia.nl.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Publicatievoorwaarden

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van VMN Media van toepassing.

Disclaimer

Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. VMN Media en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.