Nieuws

Grootbank ING serveert schoonmaakbedrijf af

Rob Rommelse

Schoonmakend Nederland heeft een rechtszaak bij de rechtbank in Amsterdam verloren. De brancheorganisatie wilde ING dwingen om een schoonmaakbedrijf dat de bank als klant had afgeserveerd, toch te behouden. Rob Rommelse, directeur van Schoonmakend Nederland, kan er niet over uit. “Het is schandalig dat een bank zo met zijn klant omgaat.”

ING stelde te veel kosten te moeten maken, onder andere voor zogeheten Know Your Customer-processen, om het schoonmaakbedrijf bij de afdeling Wholesale aan te houden. Om die reden zegt zij - kortgezegd- de bancaire relatie eenzijdig op. Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbare opzegging, voerde de rechter een belangenafweging uit. Daarbij keek de rechtbank ook naar de zorgplicht uit artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden. “Het belang om deel te nemen aan het betalingsverkeer voor de rekeninghouders wordt meegewogen. De belangenafweging is concreet een afweging van het belang van de bank bij de opzegging tegen het belang van de cliënt bij voortzetting van de bankrelatie.”

Bancaire afwikkeling
Het schoonmaakbedrijf heeft een bank nodig voor haar bancaire financiële verkeer voor haar klanten, leveranciers en werknemers. De rechter benoemde dit zo in de stukken: “Zonder bankrekening is het vrijwel onmogelijk om een bedrijf te exploiteren.” Het zoeken naar een nieuwe bank kost tijd en geld, stelde het schoonmaakbedrijf. Met name het omzetten van alle interne processen en het aanpassen van alle interne systemen is een overbodige en grote kostenpost die het schoonmaakbedrijf heeft begroot op 230.270 euro. Dit wil het schoonmaakbedrijf zich besparen, omdat ING geen goede reden heeft om de samenwerking op te zeggen. Het schoonmaakbedrijf heeft een Nederlands bestuur en aandeelhouder. Zij opereert geheel zelfstandig in Nederland, dus zij past binnen het beleid van ING, zo stelt het schoonmaakbedrijf.

Kostbaar serviceniveau
ING legt uit dat zij de afgelopen jaren de kosten om te voldoen aan alle regelgeving exponentieel heeft zien stijgen. “Door de toegenomen inspanningen en verplichtingen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.” Mede hierdoor heeft ING haar strategie gewijzigd en de keuze gemaakt het hoge en kostbare serviceniveau van de afdeling Wholesale Banking alleen nog aan te bieden aan een beperktere groep van grote klanten waarop voldoende rendement te maken is. Deze klanten nemen veel verschillende producten met een relatief groot volume af. De beperkte, standaard bankrelatie met het schoonmaakbedrijf past volgens ING niet binnen het gewijzigde winstbeleid.

Andere afdeling
ING heeft – naar eigen zeggen - gekeken of schoonmaakbedrijf bij een andere afdeling kan worden ondergebracht, die meer standaardmatige producten aanbiedt. “Maar dat lukt niet omdat het schoonmaakbedrijf onderdeel is van een internationaal concern met een buitenlandse moedermaatschappij.” Die andere afdeling kan de benodigde service, bijvoorbeeld ten aanzien van Know Your Customer-elementen bij internationale klanten, niet bieden. “En zeker niet kostendekkend.” Daarom heeft ING de bankrelatie beëindigd, waarbij ING zich flexibel heeft opgesteld ten aanzien van de termijn.

Eerder positief afgewikkeld
Het is met name dit punt dat Rommelse verbaast: “Alle Know Your Customer-elementen zijn eerder positief afgewikkeld. Dat heeft ING ook verklaard. Vervolgens heeft ING zelf besloten de klant onder te brengen bij Wholesale, terwijl het jaren met wederzijds genoegen bankierde bij de reguliere ING-afdeling genaamd Domestic. De rechter heeft deze eerste overgang in haar oordeel niet gewogen en tegelijkertijd wilde ING liever jurisprudentie ontwikkelen, dan haar klant behouden en terugbrengen naar de oude plek.”

Duizenden euro’s advocaatkosten
ING appVanwege het branchebelang steunt Schoonmakend Nederland het schoonmaakbedrijf door naar de rechtbank in Amsterdam te gaan. Dat heeft duizenden euro’s aan advocaatkosten tot gevolg. Echter, de rechter in Amsterdam besloot niet in het voordeel van het schoonmaakbedrijf. De rechter: “ING heeft vanuit commercieel en strategisch oogpunt besloten afscheid te nemen van klanten die ondergebracht waren bij de afdeling Wholesale Banking, maar die als concern een andere huisbankier hebben. Die strategische keuze van ING is in principe legitiem, maar moet worden afgewogen tegen de belangen van het schoonmaakbedrijf. De door het schoonmaakbedrijf aangevoerde belangen zien op beheersing van kosten en belemmeringen bij het verrichten van betalingen, waaronder salaris aan haar medewerkers. Dat zijn op zichzelf zwaarwegende bedrijfseconomische belangen. Het schoonmaakbedrijf heeft echter niet gesteld, en dat is ook verder niet gebleken, dat zij niet bij een andere bank terecht kan voor het openen van een betaalrekening.”

Niet zwaarwegend genoeg
Het schoonmaakbedrijf vindt de door ING genoemde redenen niet goed of zwaarwegend genoeg. De rechter reageert: “Maar zij hoeft het niet eens te zijn met die keuzes, zolang ING haar beleid maar kan uitleggen bij de toepassing in dit individuele geval. Dat heeft ING voldoende gedaan. Feitelijk is het schoonmaakbedrijf ook onderdeel van een internationaal concern, met de daarbij komende verplichtingen voor ING om te voldoen aan regelgeving van toezichthouders. De opzegging is in overeenstemming met haar zelf ontwikkelde beleid. De contractsvrijheid van ING behoort niet zo ver te worden ingeperkt dat zij kan worden verplicht haar dienstverlening aan het schoonmaakbedrijf voort te zetten om het schoonmaakbedrijf te behoeden voor hogere kosten en eventuele vertraging in het betalingsverkeer.”

Niet onaanvaardbaar
De rechtbank oordeelde dan ook dat het belang van ING bij beëindiging van de relatie op zijn minst even zwaar weegt als het belang van het schoonmaakbedrijf bij voortzetting daarvan. “De opzegging van de bankrelatie is dan ook niet onaanvaardbaar. Daarbij weegt ook mee dat ING een ruime opzegtermijn van drie maanden heeft gehanteerd en die ook nog eens heeft verlengd. Zo heeft ING oog gehad voor de gevolgen van de opzegging voor het schoonmaakbedrijf en heeft de bank aan haar zorgplicht in het natraject voldaan.” De conclusie is dan ook dat de vorderingen van het schoonmaakbedrijf worden afgewezen. Omdat het geen gelijk kreeg van de rechter, werd het schoonmaakbedrijf tot voldoen van de proceskosten veroordeeld. Iets meer dan 4.000 euro.

Uitspraak kan precedent scheppen
Rommelse vindt het jammer dat de rechter niet in het betoog van het schoonmaakbedrijf meegaat. “ING heeft herhaaldelijk aangegeven dat dit voor hen een principezaak is waarmee zij jurisprudentie willen ontwikkelen. Daarmee is dit louter bedoeld om voor hen meer macht te scheppen en hun wettelijke zorgplicht te beperken. De rekening van de Know Your Customer-processen wordt volledig bij het bedrijfsleven gelegd. Daarnaast er is vanaf nu meer onzekerheid over bestendigheid van bankrelaties. Die impact is groot en daarom hebben we deze procedure gevoerd.” Toch gaan Schoonmakend Nederland en het schoonmaakbedrijf niet in beroep. “Naast het feit dat die procedure lang en kostbaar is, heeft dat voor het betrokken bedrijf geen zin omdat helaas aan het beroep geen uitstel van het verplichte vertrek kan worden verbonden.”

ING heeft niet gereageerd op het verzoek van Service Management om een reactie.

Schoonmaaksector krijgt een nieuw kwaliteitsmeetinstrument

Herman Kok gaat een nieuw meetinstrument ontwikkelen voor schoonmaakkwaliteit. Hij heeft hiervoor opdracht gekregen van Vereniging Schoonmaak Research en Schoonmakend Nederland. De huidige VSR-metingen, destijds ontwikkeld door TNO, meten de technische schoonmaakkwaliteit.

Herman Kok

Schoonbeleving
Herman Kok legt uit: "Het meetinstrument (een gestandaardiseerde vragenlijst met analysemethode en dashboard) gaat uit van de holistische schoonbeleving van gebruikers. Gebruikers evalueren een ‘schone omgeving’ aan de hand van de zintuiglijke waarneming van specifieke ruimtelijke kenmerken, al dan niet beïnvloedbaar door de schoonmaakdienstverlener, die tezamen de schoonbeleving bepalen. Schoonmaakkwaliteit zit niet in de ureninzet, maar in de omgeving.

Gesprek over schoonmaakkwaliteit
Uitgangspunt van de nieuwe meetmethode is om het gesprek tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op gang te brengen over de gerealiseerde schoonmaakkwaliteit: wat gaat goed en wat gaat beter. "Als schoon nou niet belangrijk zou zijn, dan zou je al die moeite niet hoeven doen wellicht. Maar schoon draagt wetenschappelijk aantoonbaar bij aan onder andere gezondheid, welzijn, loyaliteit, tevredenheid, productiviteit, veiligheidsgevoel, pro-sociaal gedrag, reputatie en studiesucces… Nu is na de zomer ook het instrument gereed dat daar gehoor aan geeft."

Eerste resultaten van onderzoek naar ergonomisch en veilig schoonmaken zijn bekend

De meeste schoonmakers en hun leidinggevenden vinden het werk dat zij doen betekenisvol. Ze doen hun werk met plezier. Tegelijkertijd geeft het merendeel van de schoonmakers aan dat hun beroep lichamelijk veel vraagt. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een groot internationaal onderzoek naar ergonomisch en veilig schoonmaken.

Onderzoek ergomisch schoonmaken

Nederland, Estland, Finland en Hongarije doen mee aan het internationaal onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar fysieke, psychosociale en organisatorische stressfactoren om (nog beter) trainings- en begeleidingsmateriaal te maken voor de professionele schoonmaak. Namens SVS zijn André de Reus, Lydia Huizinga en Frans Tijsse Klasen betrokken bij dit internationale onderzoek. Dit project wordt medegefinancierd door Erasmus+, dit is het EU-subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.

Lichamelijke klachten
Eerst het goede nieuws: liefst 93 procent van de ondervraagde schoonmakers en 97 procent van de ondervraagde leidinggevenden vindt het werk dat zij doen betekenisvol. De meerderheid geeft aan blij te zijn met hun werk. Maar er is wel een keerzijde. Zo geeft 70 procent van de schoonmakers geeft aan dat hun beroep lichamelijk veel vraagt. Slechts 7 procent van de schoonmakers geeft aan dat zij helemaal geen lichamelijk klachten hebben bij het werk dat zij verrichten. Van de leidinggevenden geeft 70 procent aan dat hun beroep mentaal veel van ze vraagt.

Efficiënt schoonmaken
Een betere samenwerking met de gebruikers van de schoon te maken ruimte is gewenst, om zo het werk voor schoonmakers te vergemakkelijken. De hoeveelheid objecten in een ruimte is bijvoorbeeld van invloed hoe efficiënt een schoonmaker kan werken. Andere aspecten die meespelen zijn het soort materialen dat moet worden schoongemaakt en de conditie hiervan.

Instructies en begeleiding
Werkgevers doen hun best om de veiligheid in de werkruimte van hun medewerkers te verbeteren. Daarnaast zijn instructies en begeleiding belangrijk. Een medewerker kan op basis daarvan de best mogelijke gereedschappen en methodes kiezen in verschillende situaties. Een verontrustend resultaat is dat één op de vijf van de ondervraagden echter geen goede begeleiding of instructie heeft gehad over het gebruik van een schoonmaakgereedschap en hoe deze toegepast dient te worden op een zo meest ergonomische manier. Ook instructies en begeleiding over het veilig gebruik van schoonmaakmachines is bij meer dan de helft niet gegeven.

Pijn in de onderrug
Door middel van bewegingssensoren is de werkdruk op verschillende delen van het lichaam gemeten. Eén van de conclusies bij dit onderzoek is dat meer druk van de armen gehaald kan worden tijdens het schoonmaken, door de kracht van de benen te benutten bij de bewegingen die worden gemaakt. Uit de verzamelde resultaten blijkt dat de meest voorkomende beroepsziekten zijn: pijn in de onderrug, pols, armen en schouders. Ook verergert elk jaar de mentale spanning en stress bij schoonmakers. De meeste beroepsongevallen bestaan uit vallen, verrekkingen, snijwonden door objecten en omvallen tegen objecten.

Kanttekeningen
In het rapport wordt benadrukt dat veel factoren van invloed zijn bij de keuze van een bepaalde schoonmaakmethode en dat niet al deze factoren zijn onderzocht. Daarnaast verschilt de werkdruk per individu. Bij het hanteren van dezelfde methode is de één meer gevoelig voor het ontwikkelen van een spier- en/of skeletaandoening dan de ander. In elk deelnemend land is de enquête voor dit onderzoek naar tien organisaties verzonden. Hiervan hebben totaal 267 schoonmakers en 147 leidinggevenden de enquête ingevuld.

Het kan weer: subsidie aanvragen om het bedrijf te verduurzamen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. Via de zogeheten SVM-subsidie kunnen ze een vergoeding krijgen voor verduurzamingsadvies, maar ook voor begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering daarvan.

Ondernemers hebben in principe de tijd tot 30 september om een aanvraag in te dienen voor een subsidie. Belangrijk detail: het loket gaat eerder dicht als de subsidiepot leeg is. De maximale subsidie is 750 euro voor een verduurzamingsadvies en 2500 euro voor advies en ondersteuning samen. In totaal is er 14,4 miljoen euro beschikbaar.

Loket voortijdig dicht
De SVM-subsidie bestaat sinds 2021. Vorig jaar werd het loket om de subsidie aan te vragen na twee maanden voortijdig gesloten. Er waren toen volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanwijzingen dat "enkele energie-adviseurs oneigenlijk gebruik maakten" van de regeling. Ze zeiden bijvoorbeeld dat hun diensten gratis waren, dat energie-advies verplicht is of deden zich voor als ambtenaar van de RVO. Die kleine groep adviseurs leverden grote hoeveelheden aanvragen in.

Eisen zijn aangescherpt
Als reactie daarop zijn de eisen voor de regeling aangescherpt. Adviseurs moeten bijvoorbeeld minimaal twee jaar ervaring hebben voor op basis van hun adviezen subsidie kan worden aangevraagd. Ook zijn de eisen aan het advies aangescherpt en moet de ondernemer een verklaring onderteken.

Subsidie verduurzamen

SIEV zet in op nieuw keurmerk

Per 1 juni maakt SIEV gebruik van het nieuwe keurmerk: SIEV Keurmerk. Het keurmerk is samen met Qualis Insight into Quality opgezet.

SIEV keurmerk
SIEV keurmerk, fotograaf: Henk Snaterse

Het SIEV Keurmerk is een praktisch keurmerk met realistische doelen: herkenning, onderscheid, objectiviteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Het nieuwe Keurmerk is gebaseerd op een eenvoudig meetsysteem met positiviteit en het werkprogramma als basis. De data van het meetsysteem bevat concrete, bruikbare informatie en een duidelijk op te volgen advies voor de schoonmaakmedewerkers zelf.

De meting
Een onafhankelijke en deskundige inspecteur toetst het schoonmaakbedrijf op belangrijke zaken in de wet- en regelgeving, zoals de AVG, RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie), schoonmaakcao, afdrachten aan de Belastingdienst en RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) en het opleidingsbeleid. Belangrijk is de kwaliteit op de werkvloer aan de hand van het werkprogramma, met de insteek om te verbeteren met een praktisch motiverend advies en niet door middel van afstraffing. Met de introductie van het nieuwe keurmerk neemt SIEV afscheid van Keurmerk Nederland.

Verkiezing Schoonmaker van het Jaar 2023 gaat door

Esther van der Lelie en Petra de BruinDe verkiezing Schoonmaker van het Jaar 2023 gaat door. "Wij doen het omdat we alle schoonmakers een warm hart toedragen", laten Petra de Bruin en Esther van der Lelie weten.

Op 27 maart maakte het bestuur van de Golden Service Awards bekend dat De Bruin het stokje van VMN Media overneemt. Zij doet dit samen met Van der Lelie. "The Golden Service Awards is een van de evenementen waar vakmanschap en opmerkelijke prestaties centraal staan. Na het bericht over de organisatiestop hebben we direct met elkaar overlegd en naar een oplossing gezocht."

Mkb-ondernemers
“Onafhankelijkheid en objectiviteit vormen de basis voor het succes van de Schoonmaker van het Jaar-verkiezing; de menselijkheid en mogelijkheid dat ook mkb-ondernemers meedoen aan deze verkiezing vinden we heel belangrijk. Sterker nog, dat is essentieel", vertelt Van der Lelie. Er is ook al een voorlopige datum voor de verkiezing geprikt: woensdag 20 september 2023.

Simply. The Best
Het thema voor de verkiezing Schoonmaker van het Jaar 2023 is Simply. The Best. De Bruin licht toe: "Vaak wordt gedacht dat schoonmaak simpel is. Nee, schoonmaken is echt een vak. Gediplomeerde en gespecialiseerde schoonmakers zijn topsporters, zij doen hun best, zij zorgen voor een ‘best gevoel’ van wie dan ook. Een gevoel van beleving en welzijn. Overal en altijd.” Het thema Simply. The Best dekt de lading volgens beide dames. Gewaardeerde schoonmakers aanmelden is eenvoudig volgens De Bruin: "Je hoeft alleen een handjevol vragen met een enkele zin te beantwoorden. Wees er trots op dat zij het vak beoefenen en uitdragen en meld ze aan.